-گروه مهندسين ايستاپي در سال 1386 به منظور انجام پروژه هاي ساختماني و آپارتمانسازي شكل گرفت و در طي سال هاي 1386 تا 1392 پروژه هاي متعددي را به انجام رسانيد. اين موارد شامل مشاركت در ساخت ، پيمان مديريت و پروژه هاي شخصي آپارتمان سازي مي باشند كه تصاوير و توضيحات آن در همين سايت قابل دسترسي و مشاهده است. لذا با گذشت سالها و كسب تجربه و افزايش قدرت و توان مالي در سال 92 گروه مهندسين ايستا پي به منظور اخذ رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي انجام پيمانكاريهاي دولتي و نيمه دولتي و اخذ مجوز انبوه‌سازي (سازنده حقوقي) از وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي اجراي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و همچنين توسعه و گسترش فعاليتاي اقتصادي خود در زمينه هاي بازرگاني و كشاورزي اقدام به تأسيس شركت «ايستا پي پالار» (سهامي خاص) نمود. -در راستاي توضيح چگونگي عملكرد شركت مهندسي ايستاپي پالار لازم به ذكر است با توجه به نحوه ساختمان سازي در ايران كه عمدتا توسط معماران تجربي (كم‌سواد يا بي سواد در زمينه مهندسي ساختمان) و در مغايرت با بندهاي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبني بر الزام اجراي ساختمان توسط مهندسان مجري ، انجام مي گيرد ، اين شركت با رعايت موازين اخلاقي و حرفه اي و اصول مهندسي اقدام به عقد قرارداد و اجراي پروژه هاي در دست مي نمايد.