دارای پروانه اشتغال بکار سازنده حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران